OBRAČUN ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1.11.2018.

Sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Zaprešić d.o.o., kao davatelj usluge, uskladio je cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za sve korisnike prema kriteriju predane količine otpada. Obračun prema broju i količini predanog otpada do sada se primjenjivao za korisnike u individualnim objektima, a od 1.11.2018. primjenjivat će se i za korisnike u stambenim zgradama.

Cijena javne usluge odvoza otpada za sve korisnike sastoji se od zboja cijene obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Fiksni dio cijene za sve je jednak i iznosi 46,00 kn mjesečno, a varijabilni dio cijene jednak je jediničnoj cijeni pražnjena volumena spremnika (JCV) pomožene sa brojem pražnjenja spremnika (BP) i udjelom korisnika usluge u korištenju spremnika (U).

Udio korisnika usluge u korištenju spremnika inicijalno je 1 za sve korisnike, osim za korisnike u stambenim zgradama sa zajedničkim spremnikom od 1100 litara gdje je udio jednog korisnika jednak 1/ukupan broj korisnika tog zajedničkog spremnika.

Primjeri izračuna varijabilnog dijela cijene javne usluge, temeljeno na pretpostavljenom broju pražnjenja spremnika mjesečno:

Korisnici u individualnim objektima (posude od 120, 240 ili 1100 litara)

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 120 l) = 1,80 kn

BP (broj pražnjenja mjesečno) = 4

udio u korištenju spremnika = 1

varijabilni dio = 7,20 kn (1,80 x 4 x 1)

Korisnici u zgradama – zajednički spremnik od 1100 litara

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj pražnjenja u obračunskom razdoblju/ukupan broj korisnika spremnika.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 120 l) = 16,50 kn

BP (broj pražnjenja mjesečno) = 12

udio u korištenju spremnika = 1/28

varijabilni dio = 7,07 kn (16,50 x 12 x 1/28)

Zaprešić d.o.o. čipirao je sve zajedničke spremnike i na njima naznačio pripadajuće adrese korisnika kojima će se obračun odvoza otpada bazirati na ukupnom broju pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju i broju korisnika zajedničkog spremnika .

Korisnici u zgradama – podzemni spremnik

Količina predanog miješanog komunalnog otpada = broj ubacivanja otpada u obračunskom razdoblju.

JCV (jedinična cijena za volumen posude od 35 l) = 0,53 kn

BP (broj ubacivanja mjesečno) = 13

udio u korištenju spremnika = 1

varijabilni dio = 6,89 kn (0,53 x 13 x 1)

Na lokacijama gdje su postavljeni podzemni kontejneri primjenjuje se individualizirani sustav praćenja broja ubacivanja otpada od strane građana. Zaprešić d.o.o. kontinuirano nastavlja ulaganje u ovaj sustav zamjenom zajedničkih spremnika sa podzemnim.

Cjenik možete pogledati ovdje.

×
×

Košarica

Skip to content