JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA

Na temelju čl. 23. Društvenog ugovora ZAPREŠIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti., Zaprešić, Zelengaj 15, točke IX. Odluke Glavne skupštine društva ZAPREŠIĆ d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora društva od 11.6.2021. g te čl. 28. Zakona o vodnim uslugama (N.N. 66/19), čl. 14. Društvenog ugovora VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zaprešić, Zelengaj 15, točke IX. Odluke Skupštine društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora društva od 11.6.2021. g., direktor društva ZAPREŠIĆ d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje direktora trgovačkog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i direktora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

I.

Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora trgovačkog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i direktora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić, Zelengaj 15.
Izabrani kandidat obavljati će istovremeno poslove direktora u oba trgovačka društva.

II.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o radu, odredbama Društvenog ugovora ZAPREŠIĆ d.o.o. i odredbama Društvenog ugovora VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., kandidat za imenovanje direktora Društva mora ispunjavati posebne uvjete kako slijedi:
• završeni specijalistički diplomski stručni studij ili završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VII/1 stupanj stručne spreme prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
• rukovodne i organizacijske sposobnosti koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju izrađenog, obrazloženog i obranjenog Programa rada Društva za mandatno razdoblje,
• ukupno radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima,
• nepostojanje zapreka iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

III.

Imenovanje direktora Društva vrši se na rok utvrđen Društvenim ugovorom ZAPREŠIĆ d.o.o. odnosno Društvenim ugovorom VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

IV.

Uz pisanu ponudu i životopis kandidat je dužan dostaviti dokumente, u originalu ili ovjerenom prijepisu, kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke II. ovog javnog natječaja.
Kandidat je dužan dostaviti i pisane Programe rada Društava za naredno mandatno razdoblje, te će mu se u otvorenom roku za dostavu ponude, po prethodnoj najavi, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju, odnosno prezentirati potrebni podaci vezani uz rad i poslovanje Društava.

V.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17 i 98/19) dužni su pored dokaza o ispunjavanju gore navedenih uvjeta dostaviti i sve dokaze iz čl. 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH www.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843

VI.

Javni natječaj je otvoren do 23. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.

VII.

Ponude se podnose na adresu: ZAPREŠIĆ d.o.o., 10290 Zaprešić, Zelengaj 15, u zatvorenoj omotnici s naznakom ¨Natječaj za direktora društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.– ne otvaraj¨
Nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

×
×

Košarica

Skip to content