• 1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

  INDIVIDUALNI KORISNICI - VLASTITI SPREMNIK

  Volumen spremnikaCijena MJU *PDV (13%)Ukupno-FIKSNI DIO Cijena JCV **PDV (13%)
  UkupnoUdio ***
  120 litara46,005,9851,981,800,232,031
  240 litara69,008,9777,973,600,474,071
  1100 litara269,134,98304,0816,502,1518,651

  KORISNICI U KOLEKTIVNOM STANOVANJU (stambene zgrade) - ZAJEDNIČKI SPREMNIK 1100L

  Volumen spremnika Cijena MJU *PDV (13%)Ukupno - FIKSNI DIO Cijena JCV **PDV (13%)UkupnoUdio ***
  120 litara46,005,9851,9816,502,1518,651/broj korisnika

  KORISNICI U KOLEKTIVNOM STANOVANJU (stambene zgrade) - PODZEMNI SPREMNIK 5000L

  Volumen spremnikaCijena MJU *PDV (13%)Ukupno - FIKSNI DIO Cijena JCV **PDV (13%)UkupnoUdio ***
  35 litara46,005,9851,980,530,070,591
  * CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE - naplaćuje se mjesečno za zaduženi volumen spremnika, za pokriće troškova održavanja sustava po zaduženom spremniku za otpad sukladno članku 20. stavak 2. Uredbe.
  ** JEDINIČNA CIJENA ZA PRAŽNJENJE VOLUMENA SPREMNIKA - cijena javne usluge za 1 pražnjenje miješanog komunalnog otpada zaduženog volumena
  *** Udio u korištenju spremnika za individualne korisnike koji samostalno koriste spremnik i korisnike koji otpad ubacuju u zaključane podzemne spremnike jednak je 1, dok za korisnike u stambenim zgradama sa zajedničkim spremnikom od 1100 litara, on iznosi 1 / ukupan broj korisnika tog zajedničkog spremnika.

  Cijena javne usluge = MJU + ( JCV x BP x U )

  Cijena za predanu količinu otpada u obračunskom razdoblju = JCV x broj pražnjenja zaduženog volumena spremnika x udio u korištenju spremnika

  Cjenik se primjenjuje od 01. studenog 2018. godine.

  UGOVORNA KAZNA

  Red. br.UGOVORNA KAZNA CIJENA
  1.Ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad sukladno Odluci JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada5.000,00 kn
  2.Ako na svom obračunskom mjestu ne postupa s otpadom na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada1.000,00 kn
  3.Ako ne predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada1.000,00 kn
  4.Ako ne predaje problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište1.000,00 kn
  5.Ako s krupnim (glomaznim) otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada ili na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada20.000,00 kn
  6.Ako ne postupa sa spremnikom na obračunskom mjestu sukladno Odluci JLS1.000,00 kn
  7.Ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen korisniku usluge postavljen na javnoj površini za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada200,00 kn
  8.Ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini za prikupljanje reciklabilnog otpada5.000,00 kn
  9.Ako u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge iznad obvezne minimalne ne koristi propisno označene vreće1.000,00 kn
  10.Ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu2.000,00 kn
  11.Ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine ili prava korištenja takve nekretnine odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik obvezu plaćanja prenio na tog gorisnika) o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge2.000,00 kn
  NAPOMENA:
  - UGOVORNA KAZNA je iznos koji naplaćuje se samo onim korisnicima koji su postupili protivno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada*

  - UGOVORNU KAZNU obračunava društvo Zaprešić, d.o.o. putem računa za javnu uslugu te se iskazuje zasebno
  - kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju zajedničkog spremnika
  - ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom cjeniku propisano plaćanje ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

  Dodatak Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada primjenjuje se od 01.11.2019. godine.

  * GRAD ZAPREŠIĆ (Odluka KLASA: 351/01/18-05/01, URBROJ: 238-33-01-18-3, od 25.01.2018.
  OPĆINA BRDOVEC ( Odluka KLASA: 021-05/18-10/01-7, URBROJ: 238/03-03/06-18-2, od 30.01.2018.
  OPĆINA BISTRA (Odluka KLASA: 021-01/18-01/02, URBROJ: 238/02-01-18-01, od 31.01.2018.
  OPĆINA DUBRAVICA (Odluka KLASA: 021-05/18-01/01, URBROJ: 238/40-02-18-9, od 30.01.2018.
  OPĆINA MARIJA GORICA (Odluka KLASA: 021-05/18-01/01, URBROJ: 238/19-01-18-3, od 31. 01.2019.
  OPĆINA LUKA (Odluka KLASA: 351-02/18-20/1, URBROJ: 238/39-04-18-4, od 31.01.2019.
  OPĆINA PUŠĆA (Odluka KLASA: 021-05/18-01/01, URBROJ: 238/24-01-18-04, od 07.02.2018.

 • 2. Cjenik posebnih komunalnih usluga

  Gospodarenje otpadom - prikupljanje i zbrinjavanje otpada putem kontejnera - po narudžbi korisnika

  Vrsta uslugeJed. mjereOsnovna cijena PDV (13%)Cijena s PDV-om (kn)
  Usluga prikupljanja i zbrinjavanja (odlaganja) otpada iz kontejnera zapremnine 5m3 i 7m3 na odlagalište " Novi Dvori" Zaprešić
  a) Rad kamiona sa nadogradnjom za podizanje kontejnera (autopodizač)odvoz702,0091,26793,26
  b) Zbrinjavanje (odlaganje) otpada na odlagalištet300,0039,00339,00
  Usluga prikupljanja i zbrinjavanja (odlaganja) otpada iz press kontejnera zapremnine 10m3 na odlagalište "Novi Dvori" Zaprešić
  a) Rad kamiona sa nadogradnjom za podizanje kontejnera (autopodizač)sat2.030,00263,902.293,90
  b) Zbrinjavanje (odlaganje) otpada na odlagalištet300,0039,00339,00
  Za fizičke osobe korisnike usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada iz kontejnera zapremnine 5m3 i 7m3 odobrava
  se rabat od 50%.


  - Cjenik se primjenjuje od 1. ožujka 2021. godine.

  Gospodarenje otpadom ostale usluge

  Vrsta uslugeJed. mjereOsnovna cijena PDV (13%)Cijena s PDV-om (kn)
  Usluga zbrinjavanja (odlaganja) miješanog komunalnog otpada na odlagalište " Novi Dvori" Zaprešićt300,0075,00375,00
  Usluga zbrinjavanja (odlaganja) zemlje na odlagalište "Novi Dvori " Zaprešićt15,003,7518,75
  Usluga kamiona sa utovarnom rukom (usluga odvoza sa odlaganjem)
  a) Rad kamiona sa utovarnom rukomsat419,00104,75523,75
  b) Zbrinjavanje (odlaganje) otpada na odlagalištet300,0075,00375,00
  Usluga pranja kontejnera i dezinfekcija aktivnim kloromkom216,0054,00270,00
  Usluga pranja posuda za otpadkom31,007,7538,75
  Usluga čišćenja javnih gradskih površina (strojno pranje fasade, skidanje grafita)sat368,0092,00460,00
  Usluga preuzimanja glomaznog otpadaiz kontejnera zapremnine 5m3 - na obračunskom mjestu korisnika usluge*prijevoz376,0094,00470,00
  Usluga izrade novog ključa za otvaranje podzemnog kontejnerakom53,0013,2566,25
  Usluga najma press kontejneramjesec1.330,00332,501.662,50
  *Sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom (NN 50/17, 84/19), čl.11 stavak 2, korisnik je dužan platiti cijenu prijevoza krupnog (glomaznog) otpada za njegovo preuzimanje više od jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

  - Cjenik se primjenjuje od 1. ožujka 2021. godine.
 • 3. Cjenik usluga na Tržnici Zaprešić

  Cijene usluga na gradskoj tržnici Zaprešić

  R.b.VRSTA USLUGEJed.mj.Osnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  Prodaja voća, povrća, suhih plodina i cvijeća
  1.Natkriveni tržni prostor /kamena klupa, inox klupa/ - dnevnom213,603,4017,00
  2.Natkriveni tržni prostor /kamena klupa, inox klupa/ - mjesečnom2191,2047,80239,00
  3.Natkrivena klupa na otvorenom prostoru tržnice - dnevnokom21,605,4027,00
  4.Natkrivena klupa na otvorenom prostoru tržnice - mjesečnokom390,4097,60488,00
  Prodaja jaja, mliječnih proizvoda i prerađevina i tjestenine
  5.Pult za prodaju jaja, mliječnih proizvoda i tjestenine sa rashladnom vitrinom - dnevnokom29,607,4037,00
  6.Pult za prodaju jaja, mliječnih proizvoda i tjestenine sa rashladnom vitrinom - mjesečnokom309,6077,40387,00
  Ostale usluge na tržnici
  7.Iznajmljivanje vage s kompletom utega - dnevnokom12,003,0015,00
  8.Iznajmljivanje vage s kompletom utega - mjesečnokom184,8046,20231,00
  9.Vaganje robe težine do 100 kg - jednokratnokom4,801,206,00
  10.Vaganje robe težine preko 100 kg - jednokratno
  kom8,002,0010,00
  11.Iznajmljivanje ručnih kolica - jednokratno do 1 satkom8,002,0010,00
  12.Iznajmljivanje prostora za postavu rashladne vitrine - mjesečnokom390,4097,60488,00
  Cijene iz cjenika primjenjuju se za korištenje prodajnog mjesta ili usluge od 7 do 17 sati.

  Cijene usluga na zelenoj tržnici

  R.b.VRSTA USLUGEJed.mj.Osnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  Prodaja iz vozila do 3,5 tone
  1.Dnevna prodajakom40,8010,2051,00
  2.Mjesečna rezervacijakom529,60132,40662,00
  Prodaja iz vozila preko 3,5 tone
  1.Dnevna prodajakom65,6016,4082,00
  2.Mjesečna rezervacijakom780,00195,00975,00

  Cijene usluga tržnica neprehrambenim proizvodima

  R.b.VRSTA USLUGEJed.mj.Osnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  Prodaja na štandovima - Štand u vlasništvu korisnika
  1.Dnevna prodajakom37,609,4047,00
  2.Mjesečna rezervacijakom432,00108,00540,00
  Prodaja na štandovima - Štand u vlasništvu Zaprešić d.o.o.
  1.Dnevna prodajakom45,6011,4057,00
  2.Mjesečna rezervacijakom504,80126,20631,00

  Cijene ostalih usluga na javnim tržnicama

  R.b.VRSTA USLUGEJed.mj.Osnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  Prigodna prodaja
  1.Prodaja iz boksova - dnevnom212,803,2016,00
  2.Prodaja na štandovima - dnevnokom129,6032,40162,00
  Iznajmljivanje štanda izvan prostora tržnice
  1.Najam do 2 danakom193,2048,30241,50
  2.Najam do 7 danakom276,0069,00345,00
  3.Najam dulje od 7-15 danakom406,40101,60508,00
  4.Najam dulje od 15-30 danakom650,40162,60813,00
 • 4. Groblje

  Cjenik grobnica opločenih granitom "Nero Africa Impala Dark"

  Rbr.VRSTA USLUGEJed. mjereOsnovna cijenaNaknada za korištenje grob.mjestaNaknada za sahranu u isti grobUkupna cijena25% PDVCijena s PDV-om (kn)
  1.Grobnica za 2 ukopna mjestakom67.358,004.080,00185,0071.623,0017.905,7589.528,75
  2.Grobnica za 4 ukopna mjestakom72.768,004.080,00185,0077.033,0019.258,2596.291,25
  3.Grobnica za 6 ukopnih mjestakom78.048,004.452,00
  185,0082.685,0020.671,25103.356,25
  Na temelju odredbe čl.13. Društvenog ugovora Zaprešić d.o.o., čl.20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03)
  Gore navedena cijena grobnica primjenjuje se prilikom kupnje kod samog smrtnog slučaja.
  Cjenik se primjenjuje od 04. studenog 2019. godine.
  Datumom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik od 07. listopada 2016. godine, Ur. br. 6126/16.

  Cjenik grobnica opločenih granitom "Nero Africa Impala Dark" (rezervacija)

  Rbr.VRSTA USLUGEJed. mjereOsnovna cijenaNaknada za korištenje grob.mjestaNaknada za rezervacijuUkupna cijena25% PDVCijena s PDV-om (kn)
  1.Grobnica za 2 ukopna mjestakom67.358,004.080,001.850,0073.288,0018.322,0091.610,00
  2.Grobnica za 4 ukopna mjestakom72.768,004.080,001.850,0078.698,0019.674,5098.372,50
  3.Grobnica za 6 ukopnih mjestakom78.048,004.452,00
  1.850,0084.350,0021.087,50105.437,50
  Na temelju odredbe čl.13. Društvenog ugovora Zaprešić d.o.o., čl.20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03)
  Cjenik se primjenjuje od 04. studenog 2019. godine.
  Datumom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik od 07. listopada 2016. godine, Ur. br. 6126/16.

  Cjenik grobnih okvira na gradskom groblju Zaprešić

  Rbr.VRSTA USLUGEJed. mjereOsnovna cijenaNaknada za korištenje grob. mjestaNaknada za sahranu u isti grobUkupna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  1.Jednostruki grob (80 x 220)kom4.000,002.653,00185,006.838,001.709,508.547,50
  2.Obiteljski grob (140 x 220)kom5.000,003.376,00185,008.561,002.140,2510.701,25
  - Na temelju odredbe čl. 13. Društvenog ugovora Zaprešić d.o.o., čl.20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03),
  - Gore navedena cijena grobnih okvira primjenjuje se prilikom kupnje kod samog smrtnog slučaja.
  - Cjenik se primjenjuje od 01. travnja 2015. godine.
  - Datumom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik br.1433 / 12 od 27. veljače 2012. godine.

  Cjenik grobnih okvira na gradskom groblju Zaprešić (rezervacija)

  Rbr.VRSTA USLUGEJed. mjereOsnovna cijenaNaknada za korištenje grob. mjestaNaknada za rezervacijuUkupna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  1.Jednostruki grob (80 x 220)kom4.000,002.653,001.850,008.503,002.125,7510.628,75
  2.Obiteljski grob
  (140 x 220)
  kom5.000,003.376,001.850,0010.226,002.556,5012.782,50

  Cjenik kazeta za odlaganje urni opločenih granitom "Impala"

  Rbr.VRSTA USLUGEJed. mjereOsnovna cijenaNaknada za korištenje grob.mjestaNaknada za sahranu u isti grobUkupna cijena25% PDVCijena s PDV-om (kn)
  1.Kazeta za odlaganje 4 urnekom5.827,002.337,00185,008.349,002.087,2510.436,25
  2.Kazeta za odlaganje 6 urnikom6.689,002.634,00
  185,009.508,002.377,0011.885,00
  Na temelju odredbe čl.13. Društvenog ugovora Zaprešić d.o.o., čl.10. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12),
  Gore navedena cijena grobnica primjenjuje se prilikom kupnje kod samog smrtnog slučaja.
  Cjenik se primjenjuje od 16. studenog 2015. godine.

  Cjenik kazeta za odlaganje urni opločenih granitom "Impala"(rezervacija)

  Rbr.VRSTA USLUGEJed. mjereOsnovna cijenaNaknada za korištenje grob.mjestaNaknada za rezervacijuUkupna cijena25% PDVCijena s PDV-om (kn)
  1.Kazeta za odlaganje 4 urnekom5.827,002.337,001.850,0010.014,002.503,5012.517,50
  2.Kazeta za odlaganje 6 urnikom6.689,002.634,00
  1.850,0011.173,002.793,2513.966,25
  Na temelju odredbe čl.13. Društvenog ugovora Zaprešić d.o.o., čl.10. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12),
  Cjenik se primjenjuje od 16. studenog 2015. godine.

  Cjenik grobne naknade na gradskom groblju Zaprešić

  Rbr.VRSTA USLUGEJed.mjereOsnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  GODIŠNJE
  1.Jednostruki grob (80 x 220)kom144,0036,00180,00
  2.Obiteljski grob (140 x 220)kom180,0045,00225,00
  3.Grobnica sa 2 ukopna mjestakom216,0054,00270,00
  4.Grobnica sa 4 ukopna mjestakom240,0060,00300,00
  5.Grobnica sa 6 ukopnih mjestakom324,0081,00405,00
  6.Kazeta za 4 urnekom96,0024,00120,00
  7.Kazeta za 6 urnikom108,0027,00135,00
  POLUGODIŠNJE
  1.Jednostruki grob (80 x 220)kom72,0018,0090,00
  2.Obiteljski grob (140 x 220)kom90,0022,50112,50
  3.Grobnica sa 2 ukopna mjestakom108,0027,00135,00
  4.Grobnica sa 4 ukopna mjestakom120,0030,00150,00
  5.Grobnica sa 6 ukopnih mjestakom162,0040,50202,50
  6.Kazeta za 4 urnekom48,0012,0060
  7.Kazeta za 6 urnikom54,0013,5067,50
  MJESEČNO
  1.Jednostruki grob (80 x 220)kom12,003,0015,00
  2.Obiteljski grob (140 x 220)kom15,003,7518,75
  3.Grobnica sa 2 ukopna mjestakom18,004,5022,50
  4.Grobnica sa 4 ukopna mjestakom20,005,0025,00
  5.Grobnica sa 6 ukopnih mjestakom27,006,7533,75
  6.Kazeta za 4 urnekom8,002,0010,00
  7.Kazeta za 6 urnikom9,002,2511,25
  Napomena:
  - grobna naknada se plaća od mjeseca koji slijedi nakon davanja grobnog mjesta na korištenje
  - računi se ispostavljaju dva puta godišnje, za I. i II. polugodište

  Cjenik se primjenjuje od 01. travnja 2015. godine.

  Cjenik grobne naknade na gradskom groblju Merenje

  Rbr.VRSTA USLUGEJed.mjereOsnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  GODIŠNJE
  1.Grobovi površine do 5,25 m2kom144,0036,00180,00
  2.Grobovi površine preko 5,25 m2kom180,0045,00225,00
  POLUGODIŠNJE
  3.Grobovi površine do 5,25 m2kom72,0018,0090,00
  4.Grobovi površine preko 5,25 m2kom90,0022,50112,50
  MJESEČNO
  5.Grobovi površine do 5,25 m2kom12,003,0015,00
  6.Grobovi površine preko 5,25 m2kom15,003,7518,75
  - za postojeća grobna mjesta naknada se plaća od 1.7.2015. godine.
  - za nova grobna mjesta naknada se plaća od mjeseca koji slijedi nakon davanja grobnog
  - računi se ispostavljaju dva puta godišnje, za I. i II. polugodište

  Cjenik se primjenjuje od 01. srpnja 2015. godine.

  Cjenik pogrebnih usluga na gradskom groblju Zaprešić

  Rb.VRSTA USLUGEJed.mj.osnovna cijena (kn)PDV 25% (kn)Cijena s porezom (kn)
  1.Upis pokojnika u evidencijupokoj.54,0013,5067,50
  2.Upotreba mrtvačnicekalen.dan166,0041,50207,50
  3.Upotreba hladnjaka 24 satakalen.dan217,0054,25271,25
  4.Prijenos pokojnika u hladnjak te iz hladnjaka na odarpokoj.63,4815,8779,35
  5.Preuzimanje i postavljanje vijenaca na odarukop58,0014,5072,50
  6.Prijevoz vijenaca do groba i postavljanje na grobukop61,0015,2576,25
  7.Odvoz uvelih vijenaca s groba ukop125,0031,25156,25
  8.Priprema i aranžiranje lijesalijes94,0023,50117,50
  9.Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopaukop118,0329,51147,54
  10.Nosač grobnog znakaukop50,0012,5062,50
  11.Iskop i zatrpavanje groba:
  - dubina "A"grob.mj.760,00190,00950,00
  - dubina "B"grob.mj.676,00169,00845,00
  12.Pranje i čišćenje susjednih grobovaukop86,0021,50107,50
  13.Odvoz viška zemlje na deponijuukop164,0041,00205,00
  14.Otvaranje i zatvaranje ploče na grobugrob.mj.418,00104,50522,50
  15.Otvaranje i zatvaranje ploče na kazeti za urnegrob.mj.106,0025,50132,50
  16.Razbijanje betonske ploče i odvoz na deponijugrob.mj.126,0031,50157,50
  17.Dežurna ekipa za ukop poslije redovitog rad.vremenadež.ekipa466,18116,55582,73
  18.Izdavanje dozvole za rad klesaragrob.mj.263,0065,75328,75
  19.Izdavanje evidencijskih dokum. na zahtjev strankedokument62,0015,5077,50
  20.Izmjena podataka na grobnom očevidnikugrob.mj.55,0013,7568,75
  21.Pogrebno vozilo sa vozačemsat365,0191,25456,26
  22.Pogrebno vozilo sa vozačem (za područje Hrvatske)km3,380,854,23
  23.Pogrebno vozilo sa vozačem (za inozemstvo)km3,890,974,86
  24.Pogrebno vozilo sa vozačem-čekanje na zahtjev strankesat99,1924,80123,99
  25.Paušal za prijevoz pokojnikakom441,50110,38551,89
  26.Dezinfekcija pogrebnog vozilausl.51,0012,7563,75
  27.Ekshumacija pokojnika ( do 10 godina)pokoj.614,00153,50767,50
  28.Ekshumacija pokojnika ( preko 10 godina)pokoj.
  455,00113,75568,75
  29.Upotreba transportne vreće za pokojnikapokoj.116,0029,00145,00
  30.Lotanje limenog uloškapokoj.255,0063,75318,75
  31.Upotreba razglasa i uređaja za reproduciranje glazbeukop89,0022,25111,25
  32.Usluga podizanja sprovodnice-Hrvatskekom77,0019,2596,25
  33.Korištenje mesingane posude sa laticama kod grobaukop100,0025,00125,00
  34.Ležarina za urnu (usluga privremenog čuvanja)dan2,480,623,10
  Cjenik se primjenjuje od 11. srpnja 2019. godine.
 • 5. Parkirališta

  Cijena satne parkirališne karte

  ZONACIJENA
  I. ZONA4,00 kn/sat
  II. ZONA3,00 kn/sat

  Cijena dnevne parkirališne karte

  ZONACIJENA DNEVNE PARKIRNE KARTE
  I. ZONA60,00 kn
  II. ZONA60,00 kn

  Cijena mjesečne i godišnje parkirališne karte

  ZONAKORISNIKMJESEČNA KARTAGODIŠNJA KARTA
  I. ZONAfizička osoba300,00 kn3.240,00 kn
  pravna osoba500,00 kn5.400,00 kn
  II.ZONAfizička osoba200,00 kn2.160,00 kn
  pravna osoba400,00 kn4.320,00 kn

  Cijena povlaštene mjesečne parkirališne karte

  ZONAKORISNIKCIJENA MJ. KARTEVRIJEDI U ZONI
  I. ZONAStanari30,00 knI. i II.
  II.ZONAGrađani Grada Zaprešića20,00 knII.
  Pravne osobe160,00 knII.
  Zaposlenici130,00 knII.
  Studenti Veleučilišta Baltazar Zaprešić20,00 knII.

  Cijena povlaštene godišnje parkirališne karte

  ZONAKORISNIKCIJENA GODIŠNJE KARTEVRIJEDI U ZONI
  I. ZONAStanari300,00 knI. i II.
  II. ZONAGrađani Grada Zaprešića200,00 knII.

  Cijena ostalih usluga

  NAKNADACIJENA
  ZA IZDAVANJE NALJEPNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM20,00 kn
  ZA IZDAVANJE NALJEPNICE ZA KORIŠTENJE REZERVIRANOG PARKIRALIŠTA20,00 kn
  PREPAID BON (vrijedi u zoni I. i II.)CIJENA
  PREPAID BON 5050,00 kn
  PREPAID BON 100100,00 kn
  PREPAID BON 150150,00 kn
  PREPAID BON 200200,00 kn
  U gore navedene cijene uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV)

  Gore navedeni cijenici se primjenjuje od 11. srpnja 2019.