Edukativni kutak

PAPIR

  • PLAVA POSUDA ILI VREĆA 120 L
  • PLAVI SPREMNIK

Napomena:
Korisnici na području općine Brdovec papir odlažu u zelene posude od 120 l dodijeljene od jedinice lokalne samouprave.

PLASTIKA I METAL

  • ŽUTA POSUDA 120 L
  • SPREMNIK NA ZELENIM OTOCIMA

STAKLO

  • ZELENI SPREMNIK NA ZELENIM OTOCIMA

BIOOTPAD

  • SMEĐI SPREMNIK NA ZELENIM OTOCIMA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

STARA ODJEĆA I OBUĆA

  • POSUDA SE NALAZI NA ZELENIM OTOCIMA