Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Sustav prikupljanja komunalnog otpada zasnovan je na prikupljanju otpada kojeg stanovništvo odlaže u standardne posude veličine kojih se razlikuju ovisno o njihovim potrebama.

Prikupljanje otpada odvija se:

 • redovito – prema tjednom rasporedu za pojedina područja
 • po narudžbi korisnika, uglavnom za potrebe povremenih većih količina otpada

Djelatnost prikupljanja i odvoza kućnog otpada organizirana je na način da u potpunosti pokriva prikupljanje i odvoz otpada sa područja: Zaprešića, Brdovca, Pušće, Dubravice, Luke, Marije Gorice i Bistre.

Od 1. rujna 2011. godine na području općine Bistra, te od 1. veljače 2013. godine na području grada Zaprešića i okolnih općina, uvođenjem sustava za automatsku identifikaciju pri sakupljanju otpada (čipirane posude) primjenjuje se obračun troškova gospodarenja mješovitim komunalnim otpadom na osnovi volumena posude i broja pražnjenja.

Novi način obračuna i donošenja cjenika:

Zaprešić d.o.o., kao isporučitelj usluge, na osnovu provedenih analiza koje su pokazale da je količina otpada izražena kroz volumen, proveo je zakonsku i propisanu proceduru rasprave i usvajanja novog načina obračuna i donošenja cjenika na nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave (Grad Zaprešić i općine), te je osigurao o svom trošku slijedeće:

 • za individualno stanovanje, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 120 litara po kućanstvu, potrebiti broj posuda zapremnine 120 litara, te posude zapremnine 240 litara za individualna domaćinstva koja izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, sa označenim logotipom Zaprešića d.o.o.
 • za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 120 litara po kućanstvu, potrebiti broj kontejnera zapremnine 1100 litara, također označenih logotipom Zaprešića d.o.o.
 • za slučajeve povremene potrebe za dodatnim volumenom, vreće za smeće s logotipom Zaprešića d.o.o.koje će se moći kupiti na blagajni Zaprešića d.o.o., Zelengaj 15, te u nekim trgovinama mješovite robe
 • radna jedinica Gospodarenje otpadom raspolaže sa 18 specijalnih vozila za odvoz i deponiranje komunalnog otpada koja uz određeni broj potrebitih odvoza tjedno, mogu podići i isprazniti posude i kontejnere s logotipom Zaprešića d.o.o.

Važno je znati

 • korisnici usluga dužni su posude za komunalni otpad držati čistima, čuvati od oštećenja i otuđivanja potrebno je omogućiti isporučitelju usluge pristup do posuda za komunalni otpad u vremenu od 7 sati ujutro u dane određene rasporedom organiziranog prikupljanja i odvoza otpada
 • mješoviti komunalni otpad koji se nalazi u posudama i vrećama koje nisu označene logom ZAPREŠIĆ d.o.o. neće se odvoziti (ne odnosi se na ambalažni otpad – papir i plastiku)
 • zabranjeno je odlaganje elektronike, bijele tehnike, građevinskog otpada te opasnog otpada na javne površine ili u posude predviđene za odvoz kućnog otpada
 • zabranjeno je odlaganje krupnog otpada izvan termina predviđenih za odvoz glomaznog otpada
 • za iznimne potrebe odvoza otpada (renoviranje stambenog prostora, čišćenje okućnica i sl.) korisnicima usluga omogućeno je da naruče kontejnere zapremnine 5 m3 ili 7 m3, prema važećem cjeniku Zaprešić d.o.o.

Odlaganje i sanacija otpada

Gradsko odlagalište u Zaprešiću koje služi za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada smješteno je u sjevernom dijelu Zaprešića, na površini od 295 000 m2 i kapaciteta 2 500 000 m3. Količina do sada odloženog otpada na odlagalištu iznosi 550 000 m3. Godišnje se na deponiju odloži ukupno 8 500 tona komunalnog otpada. Odloženi otpad dnevno se prekriva inertnim materijalom koji se potom sabija. Uvođenjem selektivnog odvajanja otpada (2012. Godine na području općine Bistra te 2014. Godine na području grada Zaprešića i okolnih općina) količina otpada se smanjila za 30%, te se taj trend smanjenja svake godine konstantno povećava. Korisnicima je omogućen i samostalni odvoz otpada na deponiju koji naši djelatnici preuzimaju te isti zbrinjavaju na adekvatan način.

Reciklažna dvorišta

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta i gradske deponije za građane

Ponedjeljak – Petak
08:00 – 20:00h – Ljetno radno vrijeme
08:00 – 17:00h – Zimsko radno vrijeme

Subotom 
8:00 – 14:00h

Više informacija na slijedećim linkovima:

Raspored odvoza otpada