O nama

Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti osnovano je još davne 1963. godine kao Općinska komunalna ustanova, te je tijekom godina nekoliko puta promijenio naziv, a 2002. godine na osnovu Zakona o komunalnom gospodarstvu prelazi u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, te od tada djeluje pod sadašnjim nazivom.

Svih tih godina društvo je obavljalo poslove potrebite razvoju Grada Zaprešića i okolnih općina, od vođenja razvojnih programa vodoopskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada, te izgradnje objekata komunalne infrastrukture, izgradnje i uređenja prometnica, nogostupa, parkova, igrališta, gradskog groblja, tržnice i ostalih objekata, pa do obavljanja komunalnih usluga koje su preduvjet urbanog, zdravog i zadovoljnog življenja stanovnika ovog područja.

Od 2014. godine izdvajaju se iz djelatnosti komunalnih usluga djelatnosti vodnih usluga, te Zaprešić d.o.o. osniva ovisno društvo Vodoopskrbu i odvodnju Zaprešić d.o.o., a kojem društvu se 2015. godine pripaja društvo CUP Zajarki d.o.o.

Danas se komunalne djelatnosti i djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavljaju sa preko 240 djelatnika, na području koje obuhvaća površinu veću od 251 km2, sa preko 60.000 stanovnika i preko 600 većih i manjih gospodarskih subjekata, te nizom zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i ostalih ustanova i društava.

Puni naziv: Zaprešić, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Sjedište društva: Zaprešić, Zelengaj 15
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta (MBS): 080145537
Upisani temeljni kapital: 81.512.700,00 kn
Matični broj (MB): 03216632
OIB: 96412232479
Djelatnost prema NKD-u: 3811
IBAN: HR4223600001101309096
Certifikati: ISO 9001, HACCP, 14001:2004

Radno vrijeme za stranke:

Blagajna: 08:00 – 13:30, utorkom do 18 sati
Pisarnica: 08:00 – 14:00

Centrala

tel: 01/3310-315, 01/3310-789
fax: 01/3310-524
email: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

Gospodarenje otpadom:

Voditelj: Dropuljić Danijel
e-mail: ddropuljic@komunalno-zapresic.hr

Održavanje javno-prometnih, zelenih površina i tržnica:

Voditelj: Luka Sinković
e-mail: lsinkovic@komunalno-zapresic.hr

Zimska služba:

Dežurni telefon zimske službe: 091/3300-838
Voditelj: Josip Franić

e-mail: jfranic@komunalno-zapresic.hr

Gradsko groblje Zaprešić

adresa: Zelengaj 6, Šibice
tel: 01/3310-526
Dežurni tel. groblja: 091/5696-040
fax: 01/3310-526
Voditelj: Mladen Hipp
e-mail: groblje@komunalno-zapresic.hr

Pravna služba

Voditelj: Marija Štritof
e-mail: mstritof@komunalno-zapresic.hr

Komercijala i javna nabava:

Voditelj: Mario Jurič
e-mail: mjuric@komunalno-zapresic.hr

Zaprešić d.o.o. je društvo koje je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Te usluge su osnova razvoja i urbanog življenja područja na kojima se obavljaju, te je time određena i misija društva:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja i unapređenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti
 • održavati objekte i uređaje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i interesa jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i stanovništva

Zaprešić d.o.o. u ostvarivanju svoje misije predstavlja sebe kao društvo koje:

 • primjenjuje na području razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djeluje
 • prepoznaje vlastite ciljne skupine i smatra bitnim pratiti i zadovoljiti želje i potrebe svih korisnika svojih usluga
 • aktivno sudjeluje u promicanju zaštite okoliša, zaštite zdravlja i  poboljšanja kvalitete življenja stanovništva
 • je usmjereno na kontinuirano podizanje i kontrolu kvalitete svojih usluga unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
 • je moderno, stabilno i efikasno organizirano, na način koji će osigurati dovoljno poslova, aktivnosti i fleksibilnosti u postizanju financijskih rezultata

Organi društva

Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava

Poslove društva vodi Uprava društva koju čini jedan član – direktor društva. Direktora imenuje Skupština društva na mandat od pet godina.

Direktor: Domagoj Mikuš, mag.ing.aedif.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem društva i ima sedam članova koje bira Skupština na mandat od pet godina.

Članovi nadzornog odbora 
Drago Bagopredsjednik
Tomislav Bezuhzamjenik predsjednika
Josip Brajdićčlan
Nikša Crljenčlan
Antun Vajdićčlan
Darko Sever-Šeničlan
Marija Štritofčlan

Skupština

Skupštinu društva sačinjavaju predstavnici vlasnika društva – Grada Zaprešića i općina, a pri donošenju odluka raspolažu glasovima jednakim veličini njihovih vlasničkih udjela.
Predsjednik skupštine je gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk, dipl.oecc.

Vlasnički udjeli

Temeljni kapital društva predstavlja sedam nejednakih temeljnih uloga:

Članovi društva% u temeljnom kapitalu
Grad Zaprešić80
Općina Brdovec12
Općina Pušća2
Općina Marija Gorica3
Općina Luka1,3
Općina Dubravica1,2
Općina Bistra0,5

Etički kodeks možete pročitati ovdje
Politiku kvalitete i zaštite okoliša možete pročitati ovdje

Financijska izvješća za 2023. godinu.xls (objavljeno 20.06.2024.)
BILjEŠKE ZAPREŠIĆ 2023.doc (objavljeno 20.06.2024.)
GFI-POD_ZAPREŠIĆ d.o.o._2023_ JAVNA OBJAVA.xls (objavljeno 20.06.2024.)
REVIZORSKO IZVJEŠĆE_2023.pdf (objavljeno 20.06.2024.)

KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA.xls (objavljeno 20.06.2024.)
BILJEŠKE UZ KONS.FIN.IZVJ. 2023.doc (objavljeno 20.06.2024.)
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2023. – grupa.doc (objavljeno 20.06.2024.)
GFI-POD _KONSOLIDIRANI_ZAPREŠIĆ d.o.o._2023.xls (objavljeno 20.06.2024.)
KONSOLIDIRANO_REVIZORSKO IZVJEŠĆE_2023.pdf (objavljeno 20.06.2024.)

Revizijsko konsolidirano izvješće 2022.
Konsolidirano financijsko izvješće 2022.

Konsolidirano GFI 2022.
GFI Zaprešić d.o.o. 2022.
Revizijsko izvješće 2022.

Financijsko izvješće 2022.

Konsolidirana financijska izvješća – 2021.
Godišnja financijska izvješća – 2021.
GFI_2021_ Zaprešić

Konsolidirana fianancijska izvješća – 2020.
Godišnja financijska izvješća – 2020.
GFI_2020_Zaprešić
GFI_2020_konsolidirano

Konsolidirana fianancijska izvješća – 2019.
Godišnja financijska izvješća – 2019.
GFI_2019_Zaprešić
GFI_2019_konsolidirano

GFI_2018_Zaprešić
Godišnja financijska izvješća – 2018.
GFI_2018_konsolidirano

GFI_2017_Zaprešić
GFI_2017_konsolidirana

Godišnja financijska izvješća – 2016
Godišnja financijska izvješća – konsolidirana – 2016.

Godišnja financijska izvješća – konsolidirana – 2015.
Godišnja financijska izvješća – 2015.

Godišnja financijska izvješća – konsolidirana – 2014.
Godišnja financijska izvješća – 2014.

Godišnja financijska izvješća – 2013.

Informacije

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu  kada takov objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjev službeniku za informiranje ZAPREŠIĆ d.o.o.

Nacrti općih uvjeta isporuke komunalnih usluga

Na temelju čl. 24. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, navedeni nacrti daju se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga) zbog ispunjavanja uvjeta iz Zakona o komunalnom gospodarstvu:

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA BRDOVEC

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA DUBRAVICA

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA MARIJA GORICA

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA PUŠĆA

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti u roku od 30 dana od dana objave (do 30.04.2021.) na adresu e-pošte službenice za informiranje (mstritof@komunalno-zapresic.hr).

Nacrti općih uvjeta isporuke komunalnih usluga

Na temelju čl. 24. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, navedeni nacrti daju se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga) zbog ispunjavanja uvjeta iz Zakona o komunalnom gospodarstvu:

Opći uvjeti isporuke za usluge ukopa pokojnika

Opći uvjeti isporuke za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Opći uvjeti isporuke za usluge javne tržnice na malo

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti u roku od 30 dana od dana objave (do 18.03.2019.) na adresu e-pošte službenice za informiranje (mstritof@komunalno-zapresic.hr).

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Opći uvjeti isporuke za usluge ukopa pokojnika

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Opći uvjeti za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Opći uvjeti isporuke za usluge javne tržnice na malo

Nacrt Pravilnika o načinu rada reciklažnog dvorišta

Na temelju čl. 113. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, navedeni nacrt daje se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga) zbog ispunjavanja uvjeta iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti u roku od 30 dana od objave (do 21.03.2019.) na adresu e-pošte službenice za informiranje (mstritof@komunalno-zapresic.hr).

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Službenica za informiranje

Marija Štritof, mag.iur.
Telefon: 3310-789, 3310-315
E-mail: pristupinformacijama@komunalno-zapresic.hr

I. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

II. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 1. Putem pošte ili osobno na adresu: Zaprešić, Zelengaj 15,
 2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
 3. Putem elektronske pošte e-mail: pristupinformacijama@komunalno-zapresic.hr
 4. Putem telefona na broj: 3310-789, 3310-315
 5. Putem faxa: 3310-356

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog plana programa i izvještaj o provedbi istog

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva

Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

ZAPREŠIĆ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14 I 15/14).

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina


Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe

Plan savjetovanja s javnošću 2023.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka ostvaruje se temeljem:

 • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i
 • Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18)

Društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o.  usvojilo je smjernice za implementaciju GDPR-a koje su sadržane u POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

INFORMIRANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Obrazac informiranja

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka u društvu ZAPREŠIĆ d.o.o. imenovana je Ivana Bralić Pančić

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

E-mail adresa: ibpancic@komunalno-zapresic.hr
Adresa: Zaprešić, Zelengaj 15
Telefonski broj: 01/4008-133; kućni: 315

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka upućuju se Službeniku za zaštitu osobnih podataka koje će odgovor na svaki zahtjev dostaviti u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva od Ispitanika.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Korištenje kolačića (cookies)
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša privola.

Što su kolačići i za što ih koristimo?
Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našem Internet mjestu (www.zgh.hr). To omogućuje Internet mjestu da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom kretanja kroz njega. Kolačići na naše Internet mjestu nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili adrese elektroničke pošte neće biti spremljene – Internet mjesto ne može pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu. Treba napomenuti da naše Internet mjesto funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Vrste kolačića

Kolačići prema trajanju

 • Stalni kolačići

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

 • Privremeni kolačići

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Kolačići prema izvoru

 • Kolačići prve strane (first party cookie)

Kolačići prve strane dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.

 • Kolačići treće strane (third party cookie)

Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške svrhe.

Kolačići prema funkciji

 • Tehnički kolačići – obavezni kolačići

(uvijek aktivni) – nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.

 • Funkcionalni kolačići

(mogu se isključiti) – omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na naše stranice. Ako ne omogućite te kolačiće, neke od tih funkcija možda neće pravilno funkcionirati.

 • Marketinški

(mogu se isključiti) – omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta. Pomažu nam saznati koje su stranice najviše i najmanje popularne i vidjeti kako se posjetitelji kreću stranicom. Sve informacije koje ti kolačići prikupljaju akumuliraju se i stoga ostaju anonimni. Ako ne omogućite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njezinu učinkovitost. Ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i internetskog uređaja. Ako ne omogućite te kolačiće, susrest ćete se s manje ciljanim oglašavanjem.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici: 

 • Stalni kolačići
KOLAČIĆTIPTRAJANJEOPIS
__cfduid 1 monthKolačić koriste cdn usluge poput CloudFare za prepoznavanje pojedinačnih klijenata iza zajedničke IP adrese i primjenu sigurnosnih postavki po klijentu. Ne odgovara nijednom korisničkom ID-u u web aplikaciji i ne pohranjuje nikakve osobne podatke.
.ASPXAUTH pastNo description available.
cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 yearKolačić se postavlja pristankom GDPR kolačića kako bi se zabilježio pristanak korisnika za kolačiće u kategoriji “Oglašavanje”.
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 yearOve kolačiće postavlja dodatak za suglasnost za kolačiće GDPR. Kolačić se koristi za pamćenje pristanka korisnika za kolačiće u kategoriji “Analitika”.
cookielawinfo-checkbox-functional 1 yearKolačić se postavlja pristankom GDPR kolačića za bilježenje korisničkog pristanka za kolačiće u kategoriji “Funkcionalno”.
cookielawinfo-checkbox-funkcionalni 1 yearNo description
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 yearOvaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačići se koriste za pohranu suglasnosti korisnika za kolačiće u kategoriji “Stalni”.
cookielawinfo-checkbox-performance 1 yearOvaj kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent. Kolačić se koristi za pohranu korisničkog pristanka za kolačiće u kategoriji “Stalni”.
cookielawinfo-checkbox-stalni 1 yearNo description
PH_HPXY_CHECK sessionOvaj kolačić koristi se za spremanje podataka o trenutnoj sesiji.
 
Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Okvir za postavke kolačića nalazi se u podnožju ovog Internet mjesta. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete postaviti na početne postavke kolačića također u podnožju ovog Internet mjesta.

Odabirom opcije Prihvaćam sve kolačiće dopuštate pohranjivanje svih gore navedenih kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj.
Odabirom opcije Prihvaćam samo neophodne kolačiće na vaše računalo ili mobilni uređaj pohranjuju se samo vrijednosti za tehničke-obavezne kolačiće.

Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti ovog Internet mjesta.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim poveznicama možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih Internet preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera.  Neki preglednici Vam omogućuju kretanje kroz Internet mjesto u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaše računalo ili mobilni uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Društvo Zaprešić d.o.o. sukladno čl. 10. st. 1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje popis Zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Društva.

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE DJELATNOSTI

Fotogalerija