Odluka o grobljima

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine 19/98) i članka 20. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br.4/09 ) Gradsko vijeće Grada Zaprešića na svojoj 9. sjednici održanoj 30.ožujka 2010. godine, donijelo je

Odluku o grobljima

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.
Groblja na području Grada Zaprešića su Groblje Zaprešić i Groblje Merenje.
Groblja na području Grada Zaprešića u vlasništvu su Grada Zaprešića.

Članak 3.
Grobljima na području Grada upravlja Zaprešić d.o.o. koje je Grad Zaprešić osnovao i za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija i prijevoz pokojnika (u nastavku teksta: Uprava groblja).

Članak 4.
Na grobljima iz članka 2 ove odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji imaju prebivalište na području Grada Zaprešića.
Umrloga se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Članak 5.
Grobnim se mjestom u smislu ove odluke, smatra pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica, grobnica za urne (kazeta za urne).

Članak 6.
Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Članak 7.
Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje u času nastale potrebe za ukopom kao i temeljem neposrednog zahtjeva i prikupljanjem ponuda.
Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik groba) i članovi njezine obitelji.
Članovima obitelji korisnika groba, u smislu ove odluke smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.
Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Članak 9.
Nakon smrti korisnika groba korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji.

Članak 10.
Korisnik groba može ustupiti korištenje grobnog mjesta trećoj osobi, ako ima na korištenju drugo grobno mjesto, a treća osoba nema korištenje grobnog mjesta na jednom od groblja iz članka 2 ove odluke ili ga ima ali je popunjeno.
Iznimno, grobnica za urne ne smatra se grobnim mjestom u smislu stavka 1. ovog članka.
Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta kao i za privremeni ukop osoba koji nisu članovi obitelji korisnika groba potrebna je pisana i ovjerena suglasnost svih korisnika groba i Uprave groblja.

Članak 11.
Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Članak 12.
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja uz suglasnost gradonačelnika Grada Zaprešića.
Naknade iz stavka 1. ovog članka prihod su Proračuna Grada.

Članak 13.
Pri utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje potrebno je voditi računa:

 • o lokaciji i opremljenosti groblja;
 • o veličini grobnog mjesta;
 • o planiranoj površini razvoja i uređenja groblja;
 • o planiranim troškovima uređenja komunalne infrastrukture, nasada i pratecih objekata
  groblja;
 • da li se grobno mjesto daje na korištenje u trenutku ukopa ili unaprijed na zahtjev budućeg korisnika.

Članak 14.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.
Prikupljena sredstva naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje Uprava groblja koristi namjenski za opremanje, uređenje i proširenje groblja sukladno planovima razvoja i poslovanja groblja.

Članak 15.
Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se na osnovu planiranih odnosno stvarnih troškova održavanja groblja, a za pojedino grobno mjesto utvrđuje se ovisno o veličini groba.
Uprava groblja dužna je korisniku groba dostaviti uplatnicu za plaćanje naknade.

Članak 16.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa.
Ukop u popunjenu grobnicu može se obaviti nakon proteka 30 godina od prvog ukopa.
U grobnice za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

Članak 17.
Nepoznate se osobe kremiraju, a urne s njihovim posmrtnim ostacima polažu se u zajednički grob za urne sagrađen za tu namjenu, odnosno zajednički grob sagrađen za tu namjenu.
Uprava groblja dužna je na groblju odrediti prostor za grob iz stavka 1. ovoga članka.
Uprava groblja dužna je grob iz stavka 1. ovoga članka urediti i održavati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

Članak 18.
Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja.

Članak 19.
Groblje mora biti ograđeno te održavano tako da uvijek bude cisto i uredno.
Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Članak 20.
Pogrebi se obavljaju u vremenu koje određuje Uprava groblja.
Pogrebi se ne obavljaju subotom, nedjeljom i blagdanom.
Uprava groblja dužna je organizirati dežurstvo na groblju.

Članak 21.
Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko groba održavati urednim.
Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Članak 22.
Uprava groblja može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.
Ako po pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

Članak 23.
Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu osigurati prostor za odlaganje otpada.

Članak 24.
Građani su dužni pridržavati se pravila o ponašanju na groblju koja propisuje Uprava groblja.

Članak 25.
Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara, na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.
Uprava groblja brine se o tome da se grobovi grade prema Projektu i položajnom planu grobnih mjesta i grobnica sa svim tehničkim i sanitarnim uvjetima vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Uprava groblja donosi Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta koji mora sadržavati, raspored grobnih polja s naznačenim oznakama reda i broja grobnog mjesta sa površinom.
Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa, te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebna je suglasnost Uprave groblja.
Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapela i slično, potrebno je ishoditi odobrenje sukladno propisu o građenju.

Članak 26.
Uprava groblja dužna je pravodobno poduzimati odgovarajuće mjere na proširenju i gradnji groblja kako bi se osigurala grobna mjesta.

Članak 27.
Radi osiguravanja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

 • obavljanje radova prijaviti Upravi groblja;
 • radove izvoditi samo u radne dane koje odredi Uprava groblja, tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju,
 • građevni materijal držati na groblju samo za vrijeme izvođenja radova;
 • u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, radilište dovesti u prijašnje stanje;
 • prevoziti materijal u vrijeme, putovima i stazama koje odredi Uprava groblja;

Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.
Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

 • Članak 28.
  Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.
  Uprava groblja dužna je uskladiti svoje akte u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

  Članak 29.
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Zaprešića.

  Klasa: 363-01/10-01/35 Predsjednik Gradskog vijeća
  Urbroj: 238/33-10-2 Vladimir Cvetko
  Zaprešić,30.3.2010.