Informacije

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu  kada takov objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjev službeniku za informiranje ZAPREŠIĆ d.o.o.

Nacrti općih uvjeta isporuke komunalnih usluga

Na temelju čl. 24. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, navedeni nacrti daju se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga) zbog ispunjavanja uvjeta iz Zakona o komunalnom gospodarstvu:

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA BRDOVEC

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA DUBRAVICA

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA MARIJA GORICA

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA PUŠĆA

Opći uvjeti-groblje radni materijal – OPĆINA LUKA

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti u roku od 30 dana od dana objave na adresu e-pošte službenice za informiranje (mstritof@komunalno-zapresic.hr).

Nacrti općih uvjeta isporuke komunalnih usluga

Na temelju čl. 24. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, navedeni nacrti daju se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga) zbog ispunjavanja uvjeta iz Zakona o komunalnom gospodarstvu:

Opći uvjeti isporuke za usluge ukopa pokojnika

Opći uvjeti isporuke za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Opći uvjeti isporuke za usluge javne tržnice na malo

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti u roku od 30 dana od dana objave (do 18.03.2019.) na adresu e-pošte službenice za informiranje (mstritof@komunalno-zapresic.hr).

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Opći uvjeti isporuke za usluge ukopa pokojnika

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Opći uvjeti za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Opći uvjeti isporuke za usluge javne tržnice na malo

Nacrt Pravilnika o načinu rada reciklažnog dvorišta

Na temelju čl. 113. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, navedeni nacrt daje se na savjetovanje javnosti (korisnicima usluga) zbog ispunjavanja uvjeta iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti u roku od 30 dana od objave (do 21.03.2019.) na adresu e-pošte službenice za informiranje (mstritof@komunalno-zapresic.hr).

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Službenica za informiranje

Marija Štritof, mag.iur.
Telefon: 3310-789, 3310-315
E-mail: mstritof@komunalno-zapresic.hr

I. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

II. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada

Popis zakona i općih propisa koji se odnose na područje rada društva Zaprešić d.o.o.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Zaprešić, Zelengaj 15,
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
  3. Putem elektronske pošte e-mail: mstritof@komunalno-zapresic.hr
  4. Putem telefona na broj: 3310-789, 3310-315,
  5. Putem faxa: 3310-356

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog plana programa i izvještaj o provedbi istog

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva

Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

ZAPREŠIĆ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14 I 15/14).

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina


Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe

Plan savjetovanja s javnošću 2023.