Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Sustav prikupljanja komunalnog otpada zasnovan je na prikupljanju otpada kojeg stanovništvo odlaže u standardne posude veličine kojih se razlikuju ovisno o njihovim potrebama.

Prikupljanje otpada odvija se:

 • redovito – prema tjednom rasporedu za pojedina područja
 • po narudžbi korisnika, uglavnom za potrebe povremenih većih količina otpada

Djelatnost prikupljanja i odvoza kućnog otpada organizirana je na način da u potpunosti pokriva prikupljanje i odvoz otpada sa područja: Zaprešića, Brdovca, Pušće, Dubravice, Luke, Marije Gorice i Bistre.

Od 1. rujna 2011. godine na području općine Bistra, te od 1. veljače 2013. godine na području grada Zaprešića i okolnih općina, uvođenjem sustava za automatsku identifikaciju pri sakupljanju otpada (čipirane posude) primjenjuje se obračun troškova gospodarenja mješovitim komunalnim otpadom na osnovi volumena posude i broja pražnjenja.

Novi način obračuna i donošenja cjenika:

Zaprešić d.o.o., kao isporučitelj usluge, na osnovu provedenih analiza koje su pokazale da je količina otpada izražena kroz volumen, proveo je zakonsku i propisanu proceduru rasprave i usvajanja novog načina obračuna i donošenja cjenika na nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave (Grad Zaprešić i općine), te je osigurao o svom trošku slijedeće:

 • za individualno stanovanje, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 120 litara po kućanstvu, potrebiti broj posuda zapremnine 120 litara, te posude zapremnine 240 litara za individualna domaćinstva koja izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, sa označenim logotipom Zaprešića d.o.o.
 • za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 120 litara po kućanstvu, potrebiti broj kontejnera zapremnine 1100 litara, također označenih logotipom Zaprešića d.o.o.
 • za slučajeve povremene potrebe za dodatnim volumenom, vreće za smeće s logotipom Zaprešića d.o.o.koje će se moći kupiti na blagajni Zaprešića d.o.o., Zelengaj 15, te u nekim trgovinama mješovite robe
 • radna jedinica Gospodarenje otpadom raspolaže sa 18 specijalnih vozila za odvoz i deponiranje komunalnog otpada koja uz određeni broj potrebitih odvoza tjedno, mogu podići i isprazniti posude i kontejnere s logotipom Zaprešića d.o.o.
Korisnik usluge je dužan:
 • 1. koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
 • 2. omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
 • 3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge tako da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • 4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci
 • 5. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci
 • 6. predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
 • 7. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište
Korisnici usluge ne smiju u spremnike za komunalni otpad odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet. Korisnik usluge dužan je spremnike za miješani komunalni otpad odložiti na za to određeno mjesto, odnosno učiniti dostupnim davatelju usluge, najkasnije do 7 sati na dan odvoza.

Uz predočenje osobne iskaznice, svi građani grada Zaprešića te okolnih općina (samo fizičke osobe), na reciklažnom dvorištu mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji se zaprima na reciklažnom dvorištu od korisnika usluge:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva* (beton, cigle, crijepovi, pločice…)
*Građevinski otpad iz kućanstva – do 200kg unutar 6 mjeseci po korisniku

ADRESA

ZAPREŠIĆ, Ulica bana Josipa Jelačić 168

RADNO VRIJEME

(nedjelja i državni praznici zatvoreno)
ponedjeljak – petak 8-20 (zimi do 17)
subota 8-14

Uz predočenje osobne iskaznice, svi građani grada Zaprešića te okolnih općina (samo fizičke osobe), na reciklažnom dvorištu mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji se zaprima na reciklažnom dvorištu od korisnika usluge:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva* (beton, cigle, crijepovi, pločice…)
*Građevinski otpad iz kućanstva – do 200kg unutar 6 mjeseci po korisniku

ADRESA

KLJUČ BRDOVEČKI, Mihovila Krušlina 35

RADNO VRIJEME

(nedjelja, ponedjeljak i državni praznici zatvoreno)
utorak- petak 8-16:30
subota 8-14

Uz predočenje osobne iskaznice, svi građani grada Zaprešića te okolnih općina (samo fizičke osobe), na reciklažnom dvorištu mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji se zaprima na reciklažnom dvorištu od korisnika usluge:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva* (beton, cigle, crijepovi, pločice…)
*Građevinski otpad iz kućanstva – do 200kg unutar 6 mjeseci po korisniku

ADRESA

Sljemenska ul. 1, Gornja Bistra

RADNO VRIJEME

(nedjelja, ponedjeljak i državni praznici zatvoreno)
utorak- petak 8-16:30
subota 8-14

1. Zeleni otoci:

BRDOVEC: Vukovo selo – kod vatrogasnog doma, Harmica – između ulice I. Perkovca i autobusnog okretišta, Šenkovec – kod bivšeg diskonta Sutla, Ključ – ispred društvenog doma, Prudnice – nasuprot igrališta kod pl. stanice, Laduč – ulica Putine, Brdovec – prostor ispred općinske zgrade, Zdenci – prostor kod društvenog doma

DUBRAVICA: Pologi – kraj trafostanice, Vučilćevo – Sutlanska ulica, Bobovec – ulica Sv. Vida

LUKA : Žeinci – autobusna stanica

ZAPREŠIĆ: Naselje Veliki vrh, Ivanec – kod društvenog doma, Kupljenovo – kod doma zdravlja

2. Dodatni spremnici za staklo

ZAPREŠIĆ:

 1. Ulica F. Livadića – u blizini kućnog broja 53A (parkiralište kraj teniskih terena),
 2. Ulica A. Šenoe – u blizini kućnog broja 54/56 (parkiralište)
 3. Križanje M. Skurjenija i I. Mažuranića – u blizini autobusne stanice
 4. Ulica J.Oršića – u blizini kućnog broja 14
 5. Ulica grada Kaštela – u blizini kućnog broja 1
 6. Ulica hrvatske mladeži – u blizini kućnog broja 64
 7. Križanje R. Bosaka i I. Gregorića (zelena površina)
 8. Križanje Z. Vinceka  i M. Gupca (zelena površina)
 9. IV. Rakitovec – u blizini kućnog broja 45
 10. Jurmanova ulica – nasuprot kućnog broja 38
 11. Petrekovićeva ulica – u blizini kućnog broja 30
 12. Križanje R. Teofilovića i F. Galijaševića
 13. Ulica I. Vencla – u blizini kućnog broja 24
 14. Ulica M. Ožegovića – nasuprot kućnog broja 16
 15. Ulica M. Krleže – nasuprot kućnog broja 79

3. Dodatni spremnici za tekstil:

ZAPREŠIĆ:

 1. A. Šenoe 25 – pored podzemnih spremnika
 2. F. Livadića – pored podzemnih spremnika
 3. Lj. Gaja 14 – pored podzemnih spremnika
 4. M. Ožegovića – nasuprot kućnog broja 16, pored zvona za staklo
 5. Tržnica – pored zelenog otoka
 6. A. Starčevića 3 – pored podzemnih spremnika
 7. P. Lončara 3 – iza pošte, bivša lokacija zelenog otoka
 8. F. Krajačića – pored podzemnih spremnika
 9. Križanje Rude Bosaka i Ilije Gregorića
 10. I. Kozarčanina 3 – pored podzemnih spremnika

4. Spremnici za ulje

ZAPREŠIĆ:

 1. Trg F. Tuđmana – autobusna stanica
 2. Trg Mladosti 1 – pored podzemnih spremnika
 3. Tržnica – kod oglasne ploće

Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati JEDNOM U KALENDARSKOJ GODINI BEZ NAKNADE preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada u najvećoj količini od 5 m³ na obračunskom mjestu korisnika usluge.
Termin za odvoz glomaznog otpada se dogovora unaprijed – na šalteru, putem web obrasca na stranici
https://komunalno.vio-zapresic.hr/obrasci/ ili telefonom – 01/3310-178.

Za preuzimanje veće količine miješanog komunalnog otpada korisnik usluge je u mogućnosti naručiti spremnik zapremnine 5m3 uz plaćanje. Spremnik ostaje na obračunskom mjestu korisnika do 3 dana.
Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge:
– osobno, šalter reklamacija Zaprešić, Zelengaj 15, radnim danom od 8 do 13
– telefonom na br. 01/3310 – 315, 01/3310 – 178, radnim danom od 8 do 15
– putem pošte na adresu Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić
– putem e-pošte na adresu zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

Više informacija na slijedećim linkovima: