Anketa “KAM SE MEĆE KOJE SMEĆE?“

Anketa “KAM SE MEĆE KOJE SMEĆE?“

1. Vrste otpada koje se sakupljaju po sistemu od vrata do vrata.

2. Vidimo da puno koristite naša reciklažna dvorišta. Znate li koliko ih ima u našem djelokrugu?

3. Na reciklažnom dvorištu moguće je odložiti koliko vrsta otpada?

4. Svaki korisnik (redovan platiša) može jedan put godišnje bez naknade naručiti uslugu odvoza glomaznog otpada. Koristite li tu uslugu?

5. Promatrajući Vaše pozitivne navike u razvrstavanju otpada, koje svakodnevno dolaze sve više do izražaja, primjećujemo poluprazne posude za odvoz miješanog komunalnog otpada. Očito je jedan tjedni odvoz miješanog komunalnog otpada često previše. Jesmo li u pravu?

Mjesečna struktura odvoza otpada sastoji se od 6 mjesečnih odvoza. 4x mjesečno odvozimo miješani komunalni otpad, 1x mjesečno plastiku i 1x mjesečno papir.

6. Obzirom na jedan mjesečni odvoz papirnatog i plastičnog otpada, koliko često papirni i plastični otpad odlažete u crnu posudu za miješani komunalni otpad?

7. Zanimaju li Vas podatci o mjesečnoj količini sakupljenog otpada na području pružanja usluge?

8. Svim korisnicima, u individualnim domaćinstvima, dodijeljene su posude za sakupljanje otpada ovisno o potrebama. Tako je moguće da doma imate:

I za kraj! Samo za najhrabrije komunalne fanove!

9. 2017. godine napravljen je prvi podzemni spremnik na području Grada. Danas ih imamo

10. Posude za sakupljanje otpada u sebi sadrže čip koji omogućava uvid u datum, vrijeme i vozilo koje je u određenom trenutku bilo na nekom potrošnom mjestu.

Hvala Vam što ste ispunili našu anketu i na taj način nam pomogli da budemo još bolji.

 

Vaše Komunalno