Organi društva

Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava

Poslove društva vodi Uprava društva koju čini jedan član – direktor društva. Direktora imenuje Skupština društva na mandat od pet godina.

Direktor: Domagoj Mikuš, struč.spec.ing.aedif.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem društva i ima sedam članova koje bira Skupština na mandat od pet godina.

Članovi nadzornog odbora
Drago Bago predsjednik
Tomislav Bezuh zamjenik predsjednika
Josip Brajdić član
Nikša Crljen član
Antun Vajdić član
Darko Sever-Šeni član
Dane Ćurković član

Skupština

Skupštinu društva sačinjavaju predstavnici vlasnika društva – Grada Zaprešića i općina, a pri donošenju odluka raspolažu glasovima jednakim veličini njihovih vlasničkih udjela.
Predsjednik skupštine je gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk, dipl.oecc.

Vlasnički udjeli

Temeljni kapital društva predstavlja sedam nejednakih temeljnih uloga:

Članovi društva % u temeljnom kapitalu
Grad Zaprešić 80
Općina Brdovec 12
Općina Pušća 2
Općina Marija Gorica 3
Općina Luka 1,3
Općina Dubravica 1,2
Općina Bistra 0,5